Košík 0

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia

V prípade zistenia vady výrobku, je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ predávajúcemu, alebo určenej osobe výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie, alebo si s predávajúcim dohodne spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Po jej uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Reklamačný formulár

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku využitím webového sídla, elektronickej pošty, alebo telefónu predávajúceho. Spotrebiteľ je v takomto prípade oprávnený uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Náklady spojené s navrátením tovaru znáša kupujúci. Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku.

Kam vrátiť tovar

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe, môžete tovar vrátiť osobne, alebo zaslať tovar na adresu:

SKLOINTERIER s.r.o. Štúrova 251/64 06101 S­pišská Stará Ves

K vrátenému tovaru prosíme priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás. Zároveň je potrebné priložiť formulár o odstúpení od zmluvy.

Predajca má právo na úhradu toho, o čo sa tovaru znížila jeho hodnota v dôsledku takého zaobchádzania s týmto tovarom, ktoré je nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru.

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.